ElectroRockFolk / CountryRap / Hip-hopPopJazzLatinReggaeBluesSoul / FunkClassicalScreen / StageBrassRecordsFor childrenOther
» » Ν. Βέρας - Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη / Τρεις Καλές Γειτόνισσες
Ν. Βέρας - Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη / Τρεις Καλές Γειτόνισσες album download

Performer:

Ν. Βέρας

Title:

Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη / Τρεις Καλές Γειτόνισσες

Genre:

Folk / Country

MP3 album size:

1770 mb

Other music formats:

MP1 XM AU MMF APE VOX AAC

Rating:

4.7 ✱

Style:

Folk

Date of release:

1972

Ν. Βέρας - Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη / Τρεις Καλές Γειτόνισσες album download

έν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι αναπτύχθηκε η νοοτροπία, σύμφωνα μέ τήν οποία ένας μόνο τρόπος υπάρχει γιά νά απαλλαγεί η Τουρκία από τίς ενοχλήσεις των μή μουσουλμανικών πληθυσμών. αί αυτός είναι η εκτόπιση ή η εξόντωση. Αβδούλ Χαμίτ υπήρξε κύριος υπεύθυνος γιά τήν πολιτική αυτή. κατομμύρια Αρμένιοι εξολοθρεύτηκαν. Toynbee, Arnold Joseph, (British historian) "The murderous tyranny of the Turks - 1917" Preface by Bryce.

ν ἤμουν φτερωτὸ πουλί, μὲ τὴ λαλιὰ τὴν πιὸ καλὴ τὸ Σύμπαν θὰ ξυπνοῦσα. ν ἤμουνα μιὰ λουλουδιά, τὴν πιὸ γλυκειά μου μυρωδιὰ στὸ Σύμπαν θὰ σκορποῦσα. ἶμαι παιδάκι γνωστικὸ κι ἔχω ψυχὴ καὶ λογικὸ κι ἔχω καρδιὰ μὲ πίστι. Δὲν τὸ ἐπερίμενα ποτὲ αὐτὸ ἀπὸ ἐσένα, Χαρίλαε. εγάλος μαθητὴς ἐσύ, νὰ εἶσαι τόσο ἀπρόσεκτος! Νὰ μὴ ξέρῃς πῶς βγαίνουν καὶ πῶς μπαίνουν στὴν αἴθουσα! Τί νὰ τὰ. κάνωμε, παιδί μου, τὰ γράμματα, ὅταν λείπῃ ἡ καλὴ συμπεριφορά; Τὶς παρατηρήσεις αὐτὲς τὶς ἐπρόσεξαν καὶ. οἱ ἄλλοι μαθηταί. αί, σὰν παιδιὰ φιλότιμα, ἐσκέφθηκαν νὰ μὴ ξανασυμβῇ αὐτὸ. νας μεγάλος μαθητής, ὁ Παναγιώτης, εἰπε: - Παιδιά! στὰ διαλείμματα ν’ ἀφήνωμε τοὺς. ικροὺς νὰ περνοῦν πρῶτοι καὶ ν᾽ ἀκολουθοῦμε οἱ μεγάλοι. ὲν εἶναι σωστὸ νὰ τοὺς σπρώχνωμε καὶ νὰ τοὺς κάνωμε νὰ πονοῦν.

ὶς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τὶς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. ότε ἡ ἁγία λέγει πρὸς τὸν Μαξιμιανόν∙ μὴ πλανᾶσαι, ὦ Μαξιμιανὲ, ποτὲ δὲν θέλεις μὲ νικήσει, τοῦ Θεοῦ βοηθοῦντος μοι. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Μαξιμιανὸς ἀποκαμὼν, ἔπεμψε τὴν ἁγίαν εἰς τὸν ἄρχοντα τῆς Βιθυνίας, Ἱλαριανὸν ὀνόματι. δὲ Ἱλαριανὸς ἀνακρίνας τὴν μάρτυρα, ἔμβασεν αὐτὴν μέσα εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων.

ύκλος 1. Κανείς δε λέει σ' αγαπώ. έχρι τρεις είναι δεσμός. ύκλος 1. Μην αρχίζεις την μουρμούρα. ορτραίτα και διαδρομές Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

ι έτσι µε τυραγνάς τη µαύρη µε άγριας τρέλας σκιάξιµο έξω νου; πυρί φλέξον, ἢ χθονὶ κάλυψον, ἤ ποντίοις δάκεσι δὸς βοράν, µηδέ µοι φθονήσῃς εὐγµάτων, ἄναξ. ωτιά ρίξε και κάψε µε, ή χώσε µε στη γης, δώσε µε στα θεριά του πέλαου να µε φαν, µα µη αποστρέψεις, θε µου, τις ευχές µου—. 865 µίαν δὲ παίδων ἵµερος θέλξει τὸ µὴ κτεῖναι σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαµβλυνθήσεται γνώµην· δυοῖν δὲ θάτερον βουλήσεται, κλύειν ἄναλκις µᾶλλον ἢ µιαιφόνος· αὕτη κατ᾽ Ἄργος βασιλικὸν τέξει γένος. όνο µιαν άπ' τίς κόρες θα γητέψη η αγάπη, να µη σφάξη το ταίρι της και µε τη γνώµη στοµωµένη, κάλλιο άπ' τα δυο θα προτίµηση άναντρη ν ακουστή η µιαρή αντροφόνα. υτή γενεά βασιλική θέ να γεννήση. 870 µακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς. πορᾶς γε µὴν ἐκ τῆσδε φύσεται θρασὺς τόξοισι κλεινός, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ᾽ ἐµὲ λύσει. οιόνδε χρησµὸν ἡ παλαιγενὴς µήτηρ ἐµοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέµις·

ι ά'γιοι της άποκαλΰψεως εχουσι έξουσίαν κλεΐσαι τόν ούρανόν ϊνα μη βρέχη ύετός εν ήμέραις αυτών της προφητείας ^). "Ας φαντασθη τώρα καθείς πόσον ύετόν εδωκεν δ ουρανός, ποία βροχή έξέσπασε και έλουσε την Κΰπρον, δταν αυτή ή αγία Ελένη, ή μεγάλη βασίλισσα, ποί5 έσκόρπισε πλούσια τά ελέη της παντού ήλθε με τόν τίμιον σταυρόν, τό άήττητον κατά της άβροχίας δπλον, εις την Κΰπρον, στοιχειωμένην και διψασμένην, κατέρριψε και συνέτριψε τά είδωλα και ίδρυσε τους ναοΰς της !. .ίναι άληθέστεραι, καθό πιθανώτεροι. αι δμως ό αριθμός 36 έχει σημασίαν. ίναι τρεις φοραϊς δώδεκα, ^) καΐ καθώς εΐδαμεν 36 ήσαν και οι σταλαματίαι αίμαν δπου εσταξεν απαι τό αιμαν του Κυρίου. λλα τό 36 είναι και δυο φοραϊς 18" του δε 18 την σπουδαίαν σημασίαν έξήγησεν, ερμηνεΰων διατί ή οικογένεια του Αβραάμ ήσαν 318, αυτός ό Κύπριος απόστολος Βαρνάβας, τό δεκαοκτώ ΙΗ" έχεις Ίησοΰν ^).

Tracklist: 1. Μαύρη Λίστα (Black List), 2. Σ’ Έχω Ανάγκη, 3. Έλα, Έλα, 4. Στο Τασάκι, 5. Λείπεις, 6. Ό,τι Θέλεις Με Κάνεις, 7. Σύνορα Έχω Βάλει, 8. Σ’ Αρέσει, Δεν Σ’ Αρέσει, 9. Μείνε Στον Κόσμο Σου, 10. Εσένα Περίμενα, 11. Θα Σε Νοιάζομαι, 12. Μ’ Αξιοπρέπεια, Θα Φύγω, 13. Πόσο Άλλαξες, 14. Λείπεις (Final Cut Version). 1. Μαύρη Λίστα (Black List). 6. Ό,τι Θέλεις Με Κάνεις. 8. Σ’ Αρέσει, Δεν Σ’ Αρέσει.

Tracklist Hide Credits

A Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη
Written-By – Νικόλαος Μπατζής
B Τρεις Καλές Γειτόνισσες
Lyrics By – Ν. Στρογγυλάκος*Music By – Βασ. Μπατζής*

Credits

  • Conductor – Β. Μπατζής*

Notes

Made in Greece.

Writing and conductor credits are listed in genitive.
All wording originally in polytonic orthography.

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout (Side A): 7XGO 5286
  • Barcode (Side B): 7XGO 5287
  • Rights Society: BIEM

MP3 FLAC related to Ν. Βέρας - Μη Με Σκεπάζεις Μαύρη Γη / Τρεις Καλές Γειτόνισσες